SELECT d.* FROM 202000144_article d WHERE d.tb=3 and d.lang = 'tw' and (d.inuse = '1' or (d.inuse ='2' and d.sdate <= '2023-12-03' and d.edate >='2023-12-03')) order by d.seq desc
割草機器人大舉現身 2022 Equip EXPO
NEXMOW M1 提供了一個高效率、環保安全、人機協作的新模式,在2022 Equip EXPO獲得在場參觀的園藝公司、園藝設備經銷商以及同業的高度興趣,成為傳統園藝設備展覽中的一個亮點。
2022 / 10
24